Vedtægter

Vedtægter for Fonden AARHUS BILLED- OG MEDIESKOLE

§ 1
Navn, stifter og hjemsted 

stk. 1
Fondens navn er AARHUS BILLED- OG MEDIESKOLE.

Stk. 2
Fonden er stiftet af Anne Grete Torpe og Tonny S. Mikkelsen.

Stk. 3
Fondens hjemsted er Aarhus Kommune.

 

§ 2
Formål

Fondens formål er:

Stk. 1
gennem skabende processer og arbejdet med kunstneriske udtryksformer med særlig fokus på visuelle og litterære udtryksformer at give børn og unge i Aarhus kommune mulighed for at reflektere over og forholde sig til den verden, der omgiver dem.

Stk. 2
gennem sit virke i Aarhus Kommune at bidrage til udvikling af den kunstnerisk fødekæde ved at inddrage skoler og / eller videregående uddannelser i arbejdet med at understøtte og udvikle børn og unges kunstneriske dannelse med særlig fokus på visuelle og litterære udtryksformer.

Stk. 3
at styrke og udfordre børn og unges forhold til kunstneriske udtryksformer med særlig fokus på visuelle og litterære udtryksformer gennem undervisning, projekter, udstillinger og formidling på et højt kunstnerisk niveau.

Stk. 4
i det omfang, det er muligt at indgå i samarbejde med kulturskoler og -institutioner lokalt, nationalt og internationalt.

Stk. 5
Fonden er ikke erhvervsdrivende og fondens formål er almennyttigt.

 

§ 3
Særlige rettigheder og fordele for stiftere

Stk. 1
Der er ikke tillagt stifteren eller andre særlige rettigheder eller fordele.

 

§ 4
Kapital

Stk. 1
Fondens kapital udgør det til enhver tid værende inventar og udstyr m.v. i fondens lokaler, Brobjergskolen, Frederiks Alle 20A, 8000 Aarhus C samt evt. andet inventar og udstyr indkøbt for fondens midler uanset geografisk placering.

 

§ 5
Bestyrelsen

Stk. 1
Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer:
• 1 medlem udpeges af Børn og Unge, Aarhus Kommune.
• 1 medlem udpeges af Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder.
• 1 medlem udpeges af Det Jyske Kunstakademi. Såfremt denne institution ikke kan udpege en person med mediefaglige kompetencer tages kontakt med Center for Tværæstetiske Studier, Aarhus Universitet og/eller Institut for Informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet med henblik på udpegning af et medlem med disse kompetencer.
• 1 medlem vælges af og blandt medarbejdere i fonden.
• 1 medlem, som er i besiddelse af økonomiske og ledelsesmæssige kompetencer, udpeges af den til enhver tid siddende bestyrelse.

Stk. 2
Bestyrelsens medlemmer vælges for 4 år. Bestyrelsens medlemmer kan genudpeges én gang, således at disse maksimalt kan være medlem af bestyrelsen i 8 på hinanden følgende år.

Stk. 3
Lederen kan ikke vælges til bestyrelsen.

Stk. 4
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.

Stk. 5
Sker der afgang af bestyrelsesmedlemmer i funktionsperioden erstattes denne med en person fra den gruppe, den fratrædende repræsenterer.

Stk. 6
Lederen underretter Aarhus Kommune om bestyrelsens sammensætning og ændringer heri.

 

§ 6
Møder

Stk. 1
Der afholdes mindst 4 ordinære bestyrelsesmøder årligt.

Skt. 2
Bestyrelsen kan vedtage en forretningsorden.

Stk. 3
Bestyrelsesmøder afholdes, når det er nødvendigt. Indkaldelse foretages af lederen med mindst 8 dages skriftlig varsel og med angivelse af dagsorden. Til ordinære bestyrelsesmøder medsendes balance.

Stk. 4
Bestyrelsen skal indkaldes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Stk. 5
Lederen deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

 

§ 7
Bestyrelsens opgave

Stk. 1
Bestyrelsens opgave er at følge AARHUS BILLED- OG MEDIESKOLE’s kunstneriske og økonomiske drift samt at påse, at bogholderi og regnskabsvæsen er i forskriftsmæssig orden, og at det af Aarhus Kommune godkendte budget overholdes.

 

§ 8
Bestyrelsens ansvar

Stk. 1
Bestyrelsen er sammen med lederen ansvarlig for, at offentlige tilskud til fonden anvendes til deres formål.

Stk. 2
Bestyrelsen skal sammen med lederen tilvejebringe de årlige budgetforslag og søge disse godkendt hos de tilskudsgivende myndigheder.

Stk. 3
Bestyrelsen er sammen med lederen ansvarlig for behørig regnskabsaflæggelse ved statsautoriseret eller registreret revisor. Regnskabet forelægges Aarhus Kommune til godkendelse.

Stk. 4
Regnskabsperioden er fra 1/1 – 31/12. Den af bestyrelsen valgte statsautoriserede eller registrerede revisor reviderer årsregnskabet, som godkendes af bestyrelsen inden udgangen af hvert års februar måned.

Stk. 5
Eventuelt driftsoverskud skal anvendes i overensstemmelse med fondens formål efter godkendelse fra bestyrelsen.

 

§ 9
Bestyrelsens arbejde

Stk. 1
Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindelig stemmeflerhed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 2
Der føres en beslutningsprotokol, der efter hvert møde underskrives af de fremmødte medlemmer.

Skt. 3
Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

 

§ 10
Tegningsregel

Stk. 1
Fonden tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand samt yderligere 1 bestyrelsesmedlem i fællesskab.

Stk. 2
Ved pantsætning og køb af fast ejendom, indgåelse af lejemål eller opsigelse heraf, dog af et flertal af bestyrelsens medlemmer inklusiv formand og/eller næstformand, og sådanne beslutninger skal godkendes af Århus Kommune.

 

§ 11
Den daglige ledelse

Stk. 1
Fondens daglige ledelse varetages af lederen. Lederen skal have de fornødne faglige, kunstneriske og administrative forudsætninger for at lede fonden.

Stk. 2
Bestyrelsen ansætter og afskediger lederen og koordinatoren. Øvrigt personale ansættes og afskediges af lederen.

Stk. 3
Lederen er pligtig til at holde bestyrelsen løbende underrettet om fondsdriften.

Stk. 4
Lederen og koordinatoren kan alene afskediges, når 4/5 af bestyrelsen stemmer for.

Stk. 5
Lederen har det fulde kunstneriske ansvar for fondsvirksomheden. Lederen har sammen med bestyrelsen det økonomiske ansvar for driften, idet det påhviler lederen nøje at overholde fondens årlige budgetter med de afvigelser inden for de enkelte budgetrammer, som er nødvendige for en forsvarlig gennemførelse af fondsdriften.

Stk. 6
Lederen udarbejder årsberetning og udviklingsplan samt udkast til budget for det kommende år til bestyrelsens godkendelse og efterfølgende til godkendelse i Aarhus Kommune.

Stk. 7
Af en statsautoriseret eller registreret revisor udarbejdes desuden revideret årsregnskab med status samt revisionsberetning som efter bestyrelsens godkendelse fremsendes i underskrevet stand til de tilskudsgivende myndigheder til godkendelse.

Den valgte revisor må ikke være medlem af bestyrelsen eller beslægtet eller besvogret i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn med nogle af bestyrelsesmedlemmerne.

Stk. 8
Lederen fungerer som sekretariat for bestyrelsen.

 

§ 12
Prokura
Stk. 1
Bestyrelsen meddeler prokura til lederen.

 

§ 13
Hæftelse
Stk. 1
Fonden hæfter alene med sin formue for de forpligtelser, som den daglige leder og bestyrelsen lovligt påfører fonden.

 

§ 14
Opløsning
Stk. 1
Fondens opløsning eller vedtægtsændringer kræver, at mindst 4 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. Fondens nedlæggelse kræver godkendelse af Aarhus Kommune.

Stk. 2
Ved fondens opløsning skal dens midler anvendes i overensstemmelse med fondens formål til aktiviteter i Aarhus Kommune.

Stk. 3
Aarhus Kommune skal ved fondens opløsning tiltræde bestyrelsens beslutning om anvendelse af fondens midler.

 

§ 15
Godkendelse
Stk. 1
Nærværende vedtægter skal forelægges Århus Kommune til godkendelse ligesom vedtægtsændringer efterfølgende skal godkendes af Aarhus Kommune.